Zarządzanie Projektami wg Metodyki Ten Step TM


Dla kogo?


Studia są skierowane do osób, które zajmują się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów – biznesowych, instytucjonalnych, samorządowych, non-profit, etc. Dla wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje zarządzania projektem i uzyskać konkretne umiejętności biznesowe w zawodzie przyszłości, jakim jest Project Manager.
W dotychczasowych zajęciach brali udział pracownicy największych przedsiębiorstw (np. PGE, Gaz-System, KGHM Polska Miedź), menadżerowie prowadzący projekty u kooperantów i poddostawców produktów i usług dla tych firm, osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w organizacjach pozarządowych, etc.

Studia są partnerskim przedsięwzięciem 3 podmiotów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, TenStep Polska oraz Letia Business Center w Legnicy, należącym do KGHM Letia Legnickiego Parku Technologicznego S.A.


Dlaczego warto?

Celem studiów jest przekazanie wysoce specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji personalnych w zakresie zarządzania projektami. Studia odpowiadają na pytanie jak stworzyć dobry projekt, dopasowany do potrzeb organizacji, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, wzrost konkurencji i potrzebę rozwoju biznesu. Uczestnicy studiów podniosą kwalifikacje niezbędne na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych. Będą potrafili wykorzystać narzędzia TenStep™ w przygotowaniu i zarządzaniu każdym projektem w firmie czy instytucji. Nabędą konkretne umiejętności biznesowe w zawodzie przyszłości, jakim jest Project Manager. Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do zdania międzynarodowego egzaminu i uzyskania prestiżowej certyfikacji TenStep Inc. w Georgii, USA.

 

ATUTY STUDIÓW


 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • przygotowanie do międzynarodowego egzaminu
 • możliwość uzyskania cenionej i rozpoznawalnej w środowisku biznesowo-instytucjonalnym certyfikacji TenStep Inc. w Georgii, USA
 • najwyższa jakość zajęć potwierdzona opiniami absolwentów
 • doświadczeni szkoleniowcy i trenerzy TenStep™ Academy – praktycy na co dzień zarządzający projektami
 • nacisk na pragmatyzm zajęć
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności oparte na rzeczywistych projektach
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-17:45
 • elektroniczny indeks
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Organizacja studiów


Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych (soboty-niedziele).

 • sobota 9.00-17:45
 • niedziela 9.00-16:00

Miejsce odbywania zajęć: WNPiD UAM, ul. Umultowska 89a (Kampus Morasko)

 

Plan zjazdów:


Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV
Sesja V
Sesja VI
Sesja VII
Sesja VIII
Sesja IX
Sesja X
Sesja XI
Sesja XII
Sesja XIII
Sesja XIV
Sesja XV

 

 

Program zajęć:


Biznesowy, administracyjny czy unijny – projektem trzeba zarządzać. Najlepiej w metodyce TenStep™. Program studiów został podzielony na 4 moduły wiodące i obejmuje łącznie 160 godz. dydaktycznych. Certyfikowani trenerzy TenStep™ Academy zaprezentują najważniejsze metodyki zarządzania projektami oraz przeprowadzą pełny cykl TenStep™. Specjalistyczna wiedza zostanie wzmocniona warsztatami kompetencji i treningami umiejętności wspomagającymi zarządzanie projektem.

 

MODUŁ I
PRZEGLĄD METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

MODUŁ II
METODYKA TENSTEP

 • Wprowadzenie do metodyki TenStep
 • Definiowanie projektu
 • Tworzenie harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Zarządzanie problemami krytycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością, pomiarami i dostawcami
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Zarządzanie portfelami projektów

 

MODUŁ III
WARSZTATY KOMPETENCJI I TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Trening umiejętności MS Project
 • Zarządzanie potencjałem członka zespołu projektowego
 • Techniki kreatywności projektowej
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym
 • Przywództwo w zespole projektowym

MODUŁ IV
SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

 

METODYKA ZAJĘĆ


Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów kompetencji, studiów przypadków, dyskusji, burzy mózgów, gier, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych słuchaczy i treningów umiejętności. Aktywizujące uczestników formy zajęć poprzedzone zostaną krótkimi wykładami problemowymi wprowadzającymi w konkretny temat. Aktywne metody prowadzenia zajęć służą wykreowaniu zaangażowania uczestników i praktycznemu przećwiczeniu nabywanych umiejętności na konkretnych przypadkach. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwoli na zrealizowanie nadrzędnego celu studiów podyplomowych, którym jest zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i realizowania efektywnego projektu, dopasowanego do potrzeb organizacji. Zajęcia w ramach modułu II warsztaty są prowadzone przez 2 trenerów jednocześnie.


Kadra


Wszyscy nasi wykładowcy są profesjonalnymi trenerami biznesu i posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Zajęcia w ramach modułu II prowadzącą licencjonowani trenerzy TenStep™ Academy.

Rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018


Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 4 maja br.

Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona do 25 uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz) – proszę wydrukować dwustronnie.
 • podpisana kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z kserokopią suplementu,
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy przesyłać pocztową do sekretariatu studiów podyplomowych.

Opłaty

Koszty uczestnictwa:
Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 5 500 zł.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w 2 ratach po 2 750 zł
 • w 7 ratach po 700 zł + 1 racie 600 zł

Dodatkowo istnieje możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikującego. Koszt certyfikacji wynosi 740 zł. Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc. w Georgii, USA.

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będą potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.


Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Magdalena Nowicka

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
pok. 245
e-mail: magdalena.nowicka@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl


Font Resize
Contrast